તું તો હતી


વાદળથી વાતો કરતીને ચાંદને શરમાવતી, નયનથી જાદૂ કરતી તું તો હતી.

મારી નાની નાની વાતો પર ખિલખિલ હસતી, ને મારી કવિતા તું તો હતી.

ન હતી કોઈ તરસ મને પણ બનીને મૃગજળ રણમાં મને દોડાવતી તું તો હતી.

દીવસે યાદ બનીને રાતે સપનું થઈ મને સતાવતી કોઈ ઓર નહી તું તો હતી.

મારા સુખ ને દૂખની સહભાગી, ને મારી વાતોને વાયદા સમજતી તું તો હતી.

દીલની દીવાલોમાં ધડકન થઈને, જીવનમાં સંધ..

Written by: Priyesh Nathalal Santoki


Like it? Share with your friends!

Team BuddyBits
This article is posted by one of the team members of BuddyBits.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like