પ્રેમ

1 min


રૂપ, હદ, કે ના કદી સરહદ ને જોવે,
પ્રેમ છે એ કોઈ’દી ક્યાં કદ ને જોવે.

લાગણીનો મરતબો સચવાય સાચો,
એ જગા શોધી અને અનહદ ને જોવે.

ચંદ્ર ની સોળે કળાને માણ પેહલાં,
એ પછી તું સુદ ને જોવે, વદ ને જોવે.

નામ છે, ચેહરોં નથી ની બાતમી છે,
આ અરીસો રોજ એક નારદ ને જોવે.

કૃષ્ણ સામે થી કહે ઈર્શાદ મીરાં,
આજ મીરાં એમ એના પદ ને જોવે..

Written by: Priyesh Nathalal Santoki


Team BuddyBits
This article is posted by one of the team members of BuddyBits.