એની યાદમાં..


મૌતને પણ મીઠુ કરી લીધુ એની યાદમાં

બાંધી પાળ ડુબી ગયો કુવે એની યાદમાં

મોતીની વાતો મારી પાસેના કરજે “દિપેશ”

હુ ખુદ કાચ બની ગયો છુ એની યાદમાં

Written by: Dipesh Kheradiya


Like it? Share with your friends!

4
4 comments
Team BuddyBits
This article is posted by one of the team members of BuddyBits.

Comments 4

Your email address will not be published. Required fields are marked *

એની યાદમાં..

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Captcha!
Back to
log in