કારણ..

કોઇ કારણ ન હોય છતા કોઇ કારણ છુપાયેલું હોય છે.

રગ રગ માં જાણે મારા રકતની ધારા વહેતી હોય છે.

મને સાંભળ્યા પછી પણ એ મૌન કેમ રહી “દિપેશ”,

રહસ્યની લાગણી શું સાચે જ એના પર ગુંથાયેલી હોય છેં.

Written by: Dipesh Kheradiya

LEAVE A REPLY